Tasub teada: nii saad ESG teekonna muuta võimalikult muretuks!

Milttoni ESG strateeg-konsultant Diana Paakspuu jagab soovitusi, kuidas ettevõttes ESG-ga esimesi samme astuda.Foto: Miltton

Kui ettevõte on oma ESG teekonna alguses, võib laual olla palju küsimusi, olulisemad neist tõenäoliselt, et millest ja kuidas alustada. Pakun välja esimesed sammud, mida iga ettevõte võiks oma ESG teekonna alguses kaaluda.

Milline on ESG roll?

ESG (keskkonnaalased, sotsiaalsed ja valitsemise) põhimõtted on saamas ettevõtete jaoks üha olulisemaks. Ühelt poolt eeldab ühiskond ettevõtetelt järjest suuremat vastutustundlikkust, teiselt poolt muutub lähiaastatel paljudele suurettevõtetele kestlikkuse teemadel raporteerimine kohustuslikuks. Ka väike- ja keskmise suurusega ettevõtteid, kellele seadusenõuded ei kohaldu, mõjutab muutus näiteks tema tarneahela, pankade või investorite kaudu. 

Esimese asjana on oluline paika panna ESG roll ettevõttes. Et seda hästi teha, on oluline sünkroniseerida juhtkonna tasemel oma ESG-alased teadmised, vältimaks olukorda, kus ühel inimesel on väga head kestlikkusealased teadmised, teine aga on ESG mõistest vaevalt kuulnud. Kindlasti on oluline mõista, et ESG puhul on võrdse tähtsusega nii keskkonnaalased (E), sotsiaalsed (S) kui ka valitsemise (G) põhimõtted. Eestis pannakse tihti kõige suuremat rõhku keskkonnaalastele vaatenurkadele, samal ajal kui sotsiaalse ja valitsemise põhimõtted jäävad pigem vaeslapse rolli.

Kõik osapooled ühele lainele

Kõige lihtsam ja kiirem viis ESG teadmiste omandamiseks ja sünkroniseerimiseks juhtkonna tasemel on valdkonna ekspertide poolt läbi viidav koolitus, mille raames saab muuhulgas selgeks kestlikkuse ja ESG juhtimispõhimõtted, vajalikkus, ülevaade globaalsetest trendidest ja peamistest konkreetsele ettevõttele kohustuslikuks muutuvatest regulatsioonidest, esimesed soovitused, kuidas ESG-d organisatsioonis juurutada jms.

Seejärel saab kas juba koolituse raames või hiljem eraldi alustada juhtkonnasiseste aruteludega, millise suuna ettevõte peaks oma ESG lähenemises võtma: kas seada eesmärgiks miinimum ehk kehtima hakkavad regulatiivsed nõuded, üritada saavutada läbi ESG konkurentsieelis või jääda kuhugi vahepeale. See otsus ei ole kindlasti must-valge ning tänane keeruline majandusolukord ei muuda laualolevaid valikuid ka lihtsamaks.

Kui juhtkond on jõudnud ESG suuna osas organisatsioonis üksmeelele, tuleks leida inimene, kes hakkab ESG teemasid organisatsioonis vedama. Mida tasuks silmas pidada ESG inimese valikul, kirjutasin Ärigeeniuses põhjalikumalt 10. jaanuaril ilmunud artiklis.

Kui ESG valdkonda juhtiv inimene on valitud, on õige aeg alustada organisatsioonis ESG-teemalise sisekommunikatsiooniga. Tähtis on oma töötajatele selgitada, miks ettevõte ESG teekonda alustab, mida sellega saavutada soovitakse jne. Sisemist kommunikatsiooni võiksid täiendada ka koolitused-töötoad ESG teemadel ettevõtte eri üksustele.

Kuidas edasi?

Paralleelselt sisekommunikatsiooniga saab alustada ettevõtte jaoks oluliste ESG teemade määratlemise ehk olulisusanalüüsiga. See etapp tagab, et organisatsioon fookustab ainult olulistele teemadele, kus selle ESG mõjud, riskid või võimalused (nn IRO-d) on kõige suuremad. Suurettevõtetel, kellele kohaldub CSRD, tuleb läbi viia direktiivis nõutav kaheseolulisuse analüüs, mis lisaks varasematele mõjude hindamise metoodikatele toob uuendusena sisse ka finantsmõjude eraldi hindamise.

Väiksematel ettevõtetel piisab tagasihoidlikumast olulisuse hindamisest. Korrektselt läbi viidud olulisuse hindamise protsess sisaldab ka suhtlust sidusrühmadega, et kaardistada organisatsiooni jaoks oluliste sidusrühmade nägemus ja ootus organisatsioonile. Eri ettevõtetel on erinevad sidusrühmad, aga reeglina on nendeks näiteks oma töötajad, kliendid ja mõjutatud kogukonnad, tarnijad või muud koostööpartnerid, sektorit mõjutavad liidud või ühendused, pangad või investorid jpt.

Diana Paakspuu viimas läbi ESG teemalist koolitust.Foto: Miltton

Eelpooltoodule tuginedes saab liikuda edasi ESG strateegia koostamise juurde. Oluline on pidada meeles, et strateegia peaks olema kooskõlas ettevõtte väärtuste ja üldise strateegiaga ning olema viimasesse integreeritud, mitte olema eraldiseisev, konkureerivaid eesmärke seadev lisadokument. Vastasel juhul on läbi ESG keeruline konkurentsieelist saavutada. Samuti ei tasu unustada, et päeva lõpuks tagab ESG eduka elluviimise organisatsiooniülene koostöö.

Tulenevalt ESG laiast ampluaast peavad ESG juurutamise protsessi olema suuremal või vähemal määral kaasatud peaaegu kõik üksused, alustades personali- ja haldusosakonnaga, jätkates finantsistide ja juristidega ning lõpetades müügi- ja tootearendustiimidega. ESG juht üksi ei suuda kindlasti ESG strateegiat paika panna ja seda ellu viia, küll aga on tema roll oluline näiteks organisatsiooniülese koostöö koordineerimises, erinevate projektide algatamises ning tulemuste õigeaegses koju toomises.

Plaan paika

Kui olulisusanalüüs on läbi viidud ja ESG strateegia koostatud, saab hakata paika panema ESG teekaarti, kus on kirjas ettevõtte ESG-alased ambitsioonid, eesmärgid ning plaan, kuidas ja millal seda kõike ellu viia. ESG teekaarti on lihtsam paika panna, kui eelnevalt on läbi viidud ka nn GAP-analüüs ehk vajaduste hindamine, millega selgitatakse välja, millised poliitikad, mõõdikud ja andmed on organisatsioonil juba olemas ning mis on puudu.

Suurorganisatsiooni puhul, kellele hakkavad kohalduma CSRD nõuded, on oluline, et vajaduste hindamine annaks detailse ülevaate ka regulatsioonis välja toodud andmepunktides nõutava olemasolust või puudumisest organisatsioonis.

Tee ise või kaasa abiväge

Kokkuvõttes on esimesed sammud ESG teemadega tegelemisel ESG teadlikkuse tõstmine organisatsioonis, vastutavate isikute määramine, oma ettevõtte mõjude kaardistamine, ESG eesmärkide seadmine, tõhus suhtlus nii organisatsiooni siseste kui ka väliste sidusrühmadega ning teekaardi loomine.

Need sammud aitavad ettevõttel alustada oma ESG teekonda ning kujundada oma tegevust kestlikumaks. Kui ESG põhimõtted on õigesti ellu viidud ning ettevõtte äristrateegiasse integreeritud, ei täida need mitte ainult ettevõtte sotsiaalset vastutust ning regulatsioonidest tulenevaid nõudeid, vaid võivad ka suurendada pikaajalist edu, kasvatades klientide ja teiste sidusrühmade lojaalsust, meelitades ligi investoreid ja tagades töötajate pühendumuse.

ESG teekonda alles alustava ettevõttena on võimalik ise jalgratast leiutada ning kasvatada ajapikku sisemist ekspertsust, selleks järjepidevalt aega ja finantse planeerides. Alternatiivselt võib protsessi kiirendamiseks kaasata vastavalt vajadusele ja võimalustele välist abi.

Konsultantidena saame toeks olla erinevates etappides ennekõike teadlikkuse tõstmise, koolituste ja töötubade tegemise, erinevate metoodikate tutvustamise ja juurutamisega, analüüside (sh olulisuseanalüüsi) läbi viimisega ning ESG strateegia ja teekaardi loomisega.

Populaarsed lood mujal Geeniuses

Kolm korda nädalas

Telli DigiPRO uudiskiri

Kolm korda nädalas (esmaspäeviti, kolmapäeviti ja reedeti) spetsiaalne DigiPRO liikmetele tehtud kommenteeritud uudiskiri, et sa midagi olulist maha ei magaks. Iga uudiskirja magnet on meie ajakirjanike kirjutatud pikem artikkel, mis meie arvates võiks selles valdkonnas töötavaid inimesi huvitada ja neile vajalik olla